dr Elwira Stefańska

Pokój 1.048
E-mail estefa(at)tlen.pl

Stopnie naukowe:

 • Doktor nauk filologicznych - filologia rosyjska – językoznawstwo.
 • Dyplom docenta (profesora nadzwyczajnego) w zakresie językoznawstwa.

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Udział w konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz zorganizowanych przez Ministerstwo nauki i szkolnictwo wyższe w Warszawie, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe oraz Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie.
 • Certyfikat ukończenia Szkolenia „Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?” zorganizowanego w LSW w Warszawie – wrzesień 2013.
 • Udział w warsztatach „Akademia Lektora” organizowanych przez LANG LTC w Warszawie w latach 2007- 2014.
 • Szkolenie dla lektorów „Jak pogrywać sobie ze słuchaczami, czyli gry i zabawy na użytek języka" zorganizowanym przez LANG LTC w dniu 7 kwietnia 2009 w Warszawie. 
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Prezydencja Polski w UE” zorganizowanym przez LANG LTC w Warszawie w dn. 10.05. 2011.
 • Udział w szkoleniu zorganizowanym dla lektorów Denis School w dniu 23 kwietnia 2008 pt. "Bez polskiego na zajęciach języka obcego"?
 • Szkolenie zorganizowane dla lektorów Denis School pt. „Praca z grupą i różnymi typami słuchaczy – 2008.
 • Warsztaty „Wprowadzenie do zagadnień z emisji głosu” zorganizowane przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego w Warszawie - styczeń 2007.
 • Seminarium naukowe „Wybrane problemy andragogiki w świetle CEFR” zorganizowane przez SJO Uczelni Łazarskiego w Warszawie - styczeń 2006.
 • Warsztaty metodyczne „Poprawa jakości i efektywności nauczania języków obcych wobec zmieniających się metod i treści nauczania” zorganizowane przez SJO Uczelni Łazarskiego w Warszawie - styczeń 2005.
 • Warsztaty Metodyczne „Podniesienie skuteczności nauczania języków obcych” zorganizowane przez SJO Uczelni Łazarskiego w Warszawie - styczeń 2004.
 • Warsztaty Metodyczne „Nowe trendy w nauczaniu języków obcych w wyższych szkołach ekonomicznych” zorganizowane przez SJO Uczelni łazarskiego w Warszawie - luty 2003.
 • Warsztaty przedmiotowo-metodyczne „Zmiany zachodzące we współczesnym języku rosyjskim i ich odzwierciedlenie w języku prasy i telewizji” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie - luty - czerwiec 2001.
 • Kurs Komputerowy zorganizowany przez Ośrodek Kursów Oświatowych „OKO”, z wynikiem bardzo dobrym. - 1999.  
 • Kurs Języka Niemieckiego „Grundstufe”, zorganizowany przez Instytut Austriacki w Warszawie, z odzyskaniem certyfikatu i wynikiem bardzo dobrym - czerwiec 2002

Zainteresowania naukowe:

Filologia rosyjska (native speaker), językoznawstwo, promocja prac dyplomowych studentów w zakresie glottodydaktyki i prakseologii przekładu; przekładoznawstwo; dydaktyka języków i dydaktyka przekładu, tłumaczenie tekstów specjalistycznych.

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • nauczyciel akademicki w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie (od 2009 roku);
 • wykładowca języka rosyjskiego prawniczego w ramach Studium Prawa Rosyjskiego w Uczelni Łazarskiego (od 2014 roku); 
 • lektor języka rosyjskiego ogólnego, prawniczego i biznesowego w Uczelni Łazarskiego (od 1998 roku);
 • nauczyciel akademicki języka rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki w Uniwersytecie Warszawskim (2008-2009);
 • lektor języka rosyjskiego szkól językowych LTC „LANG” (Warszawa), Bakalarz (Warszawa), Denis' School (Warszawa), w Ośrodku Szkolenia „Masters”;
 • nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Kokczetawie (Kazachstan) (1982-1994).

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • Udział w organizowaniu konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych w Lingwistycznej Szkole wyższej w Warszawie;
 • od czerwca 2011 do dziś – Tłumacz i redaktor tekstów dla kwartalników „Lus Novum” i „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – Uczelnia Łazarskiego;
 • od września 2013 do dziś – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie;
 • koordynator do spraw metodycznych oraz oceny jakości kształcenia w Denis' School – Szkole Językowej w Warszawie; 
 • współpraca z wydawnictwem WSiP w zakresie treści i oceny jakości kształcenia podręczników do nauki języka rosyjskiego.

Działalność naukowa:

Udział w konferencjach naukowych i naukowo-dydaktycznych,  dorobek naukowy w postaci podręcznika z języka rosyjskiego „W świecie biznesu”, monografii „Komunikatywny aspekt nauczania leksyki i frazeologii języka rosyjskiego”,  publikacji w czasopismach naukowych.

 

Realizowane projekty badawcze:

Badanie satysfakcji studentów filologii rosyjskiej Lingwistycznej Szkoły Wyższej z efektywności ćwiczeń i pracy z materiałami audiowizualnymi na zajęciach z ćwiczeń audiowizualnych.


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies