Regulamin korzystania z Biblioteki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

 

I. Przepisy ogólne

 1. Biblioteka ILS jest biblioteką naukową, z której zbiorów mogą korzystać wszyscy, z tym że osoby spoza UW tylko w czytelni.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki ustala jej kierownik.
 3. Biblioteka określa kategorię zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.

II.  Regulamin czytelni

 1. Czytelników obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć i dużych toreb
  • zakaz jedzenia i picia
  • zachowanie ciszy
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do słowników, leksykonów i encyklopedii, które po wykorzystaniu powinien odstawić na miejsce.
 3. Książki z magazynu, księgozbioru podręcznego, a także czasopisma naukowe  czytelnik zamawia u osoby dyżurującej, podając dokładne dane (autor, tytuł, dział). Jednorazowo do czytelni można zamówić do 10 książek.
 4. Osoba, która chce wynieść (np. do ksero, na zajęcia) z czytelni jakiekolwiek materiały biblioteczne, musi zostawić legitymację lub inny ważny dokument.
 5. Słowników, leksykonów, encyklopedii oraz prac magisterskich i doktorskich nie wypożycza się do domu i nie udostępnia do kserowania.
 6. Książki stojące w księgozbiorze podręcznym można wypożyczyć tylko „na noc”, czyli przed zamknięciem czytelni, zobowiązując się do ich zwrotu następnego dnia do godz. 10.00.

III. Regulamin wypożyczalni  

 1. Możliwość wypożyczania książek z naszych zbiorów mają  osoby zapisane do Biblioteki Uniwersytetu  Warszawskiego  (ul. Dobra 56-66). Można się tam zapisać osobiście lub elektronicznie.
  Konto założone w BUW jest jednocześnie kontem u nas, z tym że każda biblioteka ma odrębny limit  wypożyczeń.
 2. Ewentualne, późniejsze zmiany danych można wprowadzić w bibliotece ILS.
 3. Zamówienia można składać elektronicznie (przez konto), mailowo lub bezpośrednio w wypożyczalni.
 4. Jednocześnie można mieć na koncie 5 woluminów. Na ogół są one wypożyczane na 30 dni, w szczególnych przypadkach – na krócej.
  ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK BIBLIOTEKA  NALICZA  KARY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 0,50 ZŁ. ZA WOLUMIN, ZA KAŻDY DZIEŃ PONAD USTALONY TERMIN (W WYPADKU KSIĄŻEK  CZYTELNIANYCH  ZWROT PO GODZ. 10.00 BĘDZIE TRAKTOWANY JAK ZWŁOKA JEDNODNIOWA).
 1. Studenci kończący w danym roku akademickim studia oraz pracownicy i doktoranci odchodzący z Instytutu są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką.
 2. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez konto.

Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje sankcje, łącznie z odmową wypożyczenia książek.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies