Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności: nauczycielsko-tłumaczeniowa lub tłumaczeniowa

 

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

 

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje dwa spośród sześciu oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i japoński.

 

Na studiach magisterskich (studia II stopnia) do wyboru są dwie specjalności: nauczycielsko-tłumaczeniowa i tłumaczeniowa. W każdej z nich program kształcenia tłumaczy obejmuje dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

 

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada znajomość dwóch języków obcych na poziomie C2 w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Absolwenci specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej uzyskują uprawnienia do nauczania języków B i C we wszystkich placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.)
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków obcych, m. in. w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.
  5. Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej

 

 

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej. Poza praktyczną znajomością dwóch języków obcych studenci nabywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji, wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych. Blok przedmiotów teoretycznych obejmuje: glottodydaktykę, translatorykę, językoznawstwo, komunikację językową, i inne. W zakres nauczania wchodzą także m.in. zagadnienia socjolingwistyki, języka mediów, pragmatyki komunikacji międzykulturowej.

certyfikat miniatura

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies