Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności (do wyboru):

tłumaczeniowa, nauczycielsko-tłumaczeniowa

 

Są to dwuletnie studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

 

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich typów studiów licencjackich, przy czym kandydaci na specjalizację nauczycielsko-tłumaczeniową muszą posiadać licencjat uwzględniający przedmioty kształcenia nauczycielskiego.

 

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje jeden spośród trzech oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski i niemiecki.

 

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Absolwent specjalności tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego.
 2. Absolwent specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu w ramach dwóch języków, tj. języka polskiego i studiowanego języka obcego oraz uzyskuje uprawnienia do nauczania studiowanego języka obcego.
 3. Absolwent studiów magisterskich w ILS posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka obcego, w zależności od ukończonej specjalności, m. in., w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora,  a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

 

Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w:
organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.

Wszystkie informacje o procesie rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 znajdą Państwo na stronie IRK.

Rekrutacja 2014/2015

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na rok 2014/2015:

 

 1. Rejestracja w IRK od 9 czerwca do 14 sierpnia 2014 r.
 2. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia od 1 lipca do 14 sierpnia 2014 r.  w godzinach 10:00-13:00 (sekretariat ds. studenckich, pok. 00.084, parter, ul. Dobra 55). Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z IRK,
  • kserokopia dyplomu studiów I stopnia (lub równoważnych lub wyższych) i kserokopia suplementu oraz oryginały tych dokumentów do wglądu (kandydaci na specjalizację nauczycielsko-tłumaczeniową muszą posiadać licencjat uwzględniający przedmioty kształcenia nauczycielskiego),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu,
  • kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu,
  • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • podanie o legitymację (wydruk z IRK) oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji - tylko dla kandydatów, którzy NIE ukończyli studiów licencjackich w ILS,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł.
  UWAGA! Kandydaci składają przygotowane kserokopie dyplomu, suplementu, certyfikatu i świadectwa maturalnego, ale podczas ich składania obowiązkowo okazują w sekretariacie oryginały tych dokumentów!
 3. Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia: od 1 do 4 września 2014 r.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 8 września 2014 r. (w Internecie).
 5. Dostarczanie dodatkowej dokumentacji: od 10 do 16 września 2014 r.

Kierownik studiów niestacjonarnych

Kierownikiem studiów niestacjonarnych (ZSM - zaoczne studium magisterskie)
jest
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska

Dyżury:

Kontakt

 


 


 


 


 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies