dr Asuka Matsumoto

Aktualizacja: Cze 3, 2019 @ 15:44

Stopnie naukowe:
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa przyznany w Ecole dotorale V „Concepts et Langages” na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) na zasadzie co-tutelle de thèse (współpromotorstwa doktoratu) w ramach umowy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa pt. „Typologie des constructions verbales à prédicat complexe : composition verbale en japonais et préverbation en polonais”, promotorzy prof. UW/UJ dr hab. R. Huszcza & prof. dr hab. A. Lemaréchal, 2016
 • magister językoznawstwa ogólnego, kierunek językoznawstwa słowiańskiego (polskiego i rosyjskiego), Uniwersytet Paris-Sorbonne (Paris IV), 2008 (praca magisterska: „La préverbation par prze– en polonais et la composition verbale en japonais comme un procédé équivalent sous la notion de ‘prédicat complexe’”)
 • ancien élève de l’Ecole normale supérieure Ulm (trzyletnie studia od 2005 r. po konkursie międzynarodowym w zakresie nauk humanistycznych), specjalizacja językoznawstwa rosyjskiego i indoeuropeistyki
Zainteresowania naukowe:
 • językoznawstwo kontrastywne (japońsko-polskie/francuskie)
 • językoznawstwo porównawczo-historyczne
 • typologia języków w zakresie słowotwórstwa czasownikowego
 • leksykografia polsko/francusko-japońska
 • translatoryka polsko/francusko-japońska
 • terminologia językoznawcza i jej historia w zakresie translatoryki
Doświadczenie dydaktyczne: w Polsce:
 • praktyczna nauka języka japońskiego
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (japońskiego)
 • wstęp do literatury japońskiej
we Francji:
 • językoznawstwo ogólne i porównawcze
 • różnorodność językowa i typologia
 • struktura i system kilku języków naturalnych: japoński oraz polski
 • praktyczna nauka języka japońskiego
Doświadczenie zawodowe:
 • adiunkt, ILS, od r. 2016
 • chargé de cours języka japońskiego, ECLA, Ecole normale supérieure Ulm, 2011-2016
 • répétiteur języka japońskiego, Département Japon, INALCO, 2013/2014
 • ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche), UFR Langue Française, Paris IV, 2011-2013
 • allocataire-moniteur, UFR Langue Française, Paris IV, 2008-2011
Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach:
 • 25.06.2018 IX Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Czasowniki złożone w Vocabulario da lingoa de Iapam (1603) i Arte da lingoa de Iapam (1604-1608) — wybrane przykłady opisu (『日葡辞書(1603)』と『日本大文典(1604-1608)』における複合動詞の記述の諸例)”
 • 25.05.2018 I edycja FALA – Forum Akademickiego Lingwistyki Stosowanej „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, ILS UW oraz Nippo, Koło naukowej sekcji japońskiej, referat zatytułowany „Przechodniość pary japońskich czasownikówmawaru/mawasu a ich charakter leksykalny w postaci złożonej (回る/回すの他動性と複合動詞としての語彙的特徴)”
 • 10.03.2018: I Sympozjum Pracowni Japońskiego Językoznawstwa Stosowanego ILS UW
 • 07-09.12.2017: Międzynarodowa konferancja “Problems and Perspectives for Japan in a Changing World: Thirty Years of Japanese Studies in Poznan”, Zakład Japonistyki UAM, referat zatytułowany “Description of Japanese compound verbs by João Rodriguez Arte da Lingoa de Iapam (1604-1608) and their classification”
 • 30.11.2017: Sympozjum „W kręgu Yukiguni ― 80 lat obecności powieści Kawabaty Yasunariego w dyskusie literackim”, Zakład Japonistyki UJ, referat zatytułowany „国境の長いトンネルを抜けると雪国であった ― 『雪国』の英仏波露訳における翻訳の技法と言語学的考察 (Techniki tłumaczenia i analizy językoznawcze w japońskiej powieści Yukiguni (Kraina Śniegu) w tłumaczeniu angielskim/francuskim/polskim/rosyjskim)”
 • 13.06.2017 VIII Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Wzajemność w języku japońskim i opis leksykograficzny członu -ai- jako jednostki złożenia czasownikowego (日本語における相互性と複合動詞要素「あい」の辞書的記述について)”
 • 19-20.11.2016: konferencja JSHL 6 (annual meeting of Japan Society for Historical Linguistics), Fukuoka, referat zatytułowany „ロドリゲス『日本大文典』における複合動詞とparticulaの関係性について (O związku między czasownikami złożonymi a pojęciem particula w Arte da lingoa Iapam (1604-08) autorstwa J. Rodrigueza)”
 • 29.06.2016: VII Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Neutralizacja opozycji przechodniości drugiego członu japońskich czasowników złożonych (日本語複合動詞後項における動詞の自他の中和)”
 • 10-11.06.2016: Sympozjum międzynarodowe „To commemorate the 130th anniversary of the birth of great man of letters – Tanizaki Jun’ichirō”, UMK, referat zatytułowany „文芸翻訳における日本語複合動詞・ポーランド語接頭辞付き動詞の対照研究 ― 谷崎潤一郎『春琴抄』を通して (Studia porównawcze japońskich czasowników złożonych i polskich czasowników przedrostkowych w tłumaczeniu literackim – na przykładzie Shunkinshō autorstwa Jun’ichirō Tanizakiego)”
 • 22.06.2012: III Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Próba opisu czasowników złożonych jako jednostek hasłowych w japońskich słownikach jedno- i dwujęzycznych: uchi/buchi_V2
 • 10.03.2012: Colloque international de linguistique japonaise « 新しい日本語Langue japonaise en mutation », Uniwersytet Paris-Diderot (Paris VII), referat zatytułowany „複合動詞前項における「打(う/ぶ)つ」の音便化と語構成 (Alternacja fonologiczna i właściwości słowotwórcze czasowników ‘utsu/butsu’ użytych jako pierwszy element słowotwórczy kompozycji czasownikowej)”
 • 10-15.05.2011: AFLiCo 4 (4ème Colloque international de l’Association Française de Linguistique Cognitive), Laboratoire DDL, Lyon, referat zatytułowany „Polish verbal prefixation by prze– and Japanese V-V compounding by –sugiru/-sugosu in a typological perspective: from Path expressions to complex motion event structures”
 • 05-06.11.2010: IV International Workshop ISTY (Information Structuring and Typology), CNRS Fédération TUL (Typologie et Universaux Linguistiques), referat zatytułowany „Ga/Wa as a Focus strategy in Japanese
Staże naukowe:
 • Uniwersytet Warszawski, Polonistyka, 2008-2011 (trzy semestry letnie)
 • Uniwersytet Warszawski, Polonistyka, 2007/2008 (semestr zimowy)
 • Uniwersytet Warszawski, Polonicum (staż językowy, poziom zaawansowany), sierpień 2007
 • Uniwersytet w Aix-en-Provence (Aix-Marseille Université), 2002/2003