Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr hab. Ewa Gruszczyńska

Aktualizacja: Paź 19, 2020 @ 08:45

Stopnie naukowe:

 • absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Dr. Phil 2001, Uppsala universitet (równorzędny ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa); filologiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), promotor prof. Sven Gustavsson i prof. Birgitta Englund-Dimitrova; rozprawa „Linguistic Images of Emotions in Polish and in Swedish”; opublikowana Uppsala 2001;
 • doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 2013.

Studia podyplomowe: 

 • studia na wydziale Nordiska språk na Uniwersytecie Uppsalskim w zakresie „Svenska för utländska talande” (1993-1994)

Zainteresowania naukowe:

 • stan współczesnej polszczyzny
 • dawny i współczesny polski przekład medialny
 • dyskurs medialny
 • polski przekład literacki
 • językowy obraz emocji z perspektywy kontrastywnej
 • przekłady szwedzko-polskie i polsko-szwedzkie
 • lingwistyka korpusowa

Doświadczenie dydaktyczne:
Ćwiczenia i wykłady z przedmiotów:

 • kultura języka polskiego;
 • stylistyka języka polskiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • polski przekład medialny;
 • seminarium magisterskie;
 • seminarium doktoranckie.

Doktoranci: 

 • Mgr Anna Sworowska: temat pracy doktorskiej Językowe wykładniki emocji we współczesnej literaturze szwedzkiej i jej polskich przekładach

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995-2000 Uniwersytety w Sztokholmie i Uppsali, udział w projekcie badawczym ”Översättning och tolkning som språk och kulturmöte”; nauczyciel akademicki jęz. polskiego
 • 2000-2002 Uniwersytet  Warszawski, Instytut Dziennikarstwa, wykładowca akademicki
 • 2002 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, doktor, adiunkt
 • 2013 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, doktor habilitowany

Doświadczenie organizacyjne: 

 • współorganizator kilku wewnętrznych konferencji w ramach projektu ”Översättning och tolkning som språk och kulturmöte” na Uniwersytetach w Uppsali i Sztokholmie w latach 1995 – 2002.
 • członek Personnel Selection Office (EPSO UE), w latach 2006-2008;
 • wicedyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej ds. studenckich w latach 2005-2008.
 • Kierownik Pracowni Badań Skandynawistycznych od 2014

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Wybrane wykłady gościnne:

 • European Commission,  Luxembourg, 15 czerwca 2010: „Przekład medialny, czyli żeby nas rozumiano”
 • European Commission, Bruksela  19 marca 2013: „Wybrane zasady poprawności językowej w tłumaczeniach”
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Sądowych (TEPiS) coroczne wykłady gościnne z zakresu języka urzędowego

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych od 2000 r.:

 • „Översättning av polska konstruktioner med dativ till svenska” (Przekład polskich konstrukcji z celownikiem na język szwedzki)  – ASLA, Sztokholm 2000.
 • „Emotions Expressed by the Polish Expressive Derivatives and their Swedish Translations”(Emocje wyrażane przez polskie derywaty ekspresywne i ich szwedzkie tłumaczenia) –  „Translation and Interpreting – a Meeting between Languages and Cultures” Uppsala 2001.
 • Gniew po polsku i po szwedzku  „Anatomia gniewu – emocje negatywne w językach i kulturach świata”, 18 listopada 2002 r.,  Uniwersytet Warszawski.
 • Szczęście po szwedzku – leksem „lycka” w języku szwedzkim, „Anatomia szczęścia – emocje pozytywne i negatywne w językach i kulturach świata”, 29 listopada 2003 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Równoważnik imiesłowowy na -ąc – norma a praktyka przekładowa „Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności”, 31 maja–1 czerwca 2004 r., Wszechnica Mazurska.
 • Przekład jako narzędzie perswazji w dawnych polskich gazetach ulotnych, „Mechanizmy perswazji i manipulacji” 20-21 listopada 2006 r.,  Uniwersytet Łódzki.
 • Tłumacz medialny – tajny kreator rzeczywistości”, „Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie” z cyklu Imago mundi, 25-27 listopada 2005 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Przekład ulotny – zwiastun międzykulturowej komunikacji masowej. „Język Trzeciego Tysiąclecia V”  13-16 marca 2008 r., Uniwersytet Jagielloński.
 • Poprawnie czy nie, czyli o potrzebie łączenia praktyki z teorią przekładu II konferencja translatoryczna z cyklu „Imago Mundi” pt. „50 lat polskiej translatoryki”, 23-25 listopada 2007 r.,  Uniwersytet Warszawski.
 • Spotkania naukowe ILS „Przekład ulotny jako narzędzie perswazji” 27 lutego 2007 r.,  Uniwersytet Warszawski.
 • Wpływ gramatyki na literaturę w kontekście przekładu „Translatio i literatura” międzynarodowa konferencja ILS UW przy wsparciu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, 15-17 października 2009 r.
 • „Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych – informacja o przekładach”, konferencja naukowa prezentująca zakończony grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2010 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Nils Ferlin – ikona szwedzkiej poezji w polskim przekładzie Translatio i kultura” 2013 r., Uniwersytet Warszawski.
 • „Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim”; wygłoszony referat pt. Miejsce językoznawstwa polonistycznego na filologiach obcych. LXXI Zjazd PTJ Gniezno 2013 r., 23-24 września.
 • „Lingwistyka stosowana a polonistyka stosowana”. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu          Wrocławskiego; konferencja pt. „Lingwistyka stosowana. Teoria i praktyka dydaktyki” 2014 r., 11 – 12. Kwietnia, Wrocław.
 • E. Gruszczyńska, A. Leńko-Szymańska, R. von Waldenfels „Polsko-szwedzki i szwedzko-polski korpus równoległy” sympozjum pt. Polskojęzyczne korpusy równoległe, Warszawa, marzec 2016 r.
 • ”Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?” –  moderator dyskusji panelowej na konferencji „Imago mundi”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 30 marca, Warszawa.
 • „Korpusy – zastosowania badawcze i praktyczne” – prezentacja panelowa, 7 kwietnia 2016 r.
 • „Nils Ferlin på polska” konferencja z okazji 90. Rocznicy Svensk-polska samfundet. 16 kwietnia.

Inne
Tłumaczka szwedzkiej literatury pięknej na język polski, m.in.:

 • Sven Delblanc „Gunnar Emmanuel” , Wydaw. Glob, Szczecin 1989;
 • August Strindberg „Bajki”, Wyd. Alfa-Wero, Warszawa 1995;
 • Hjalmar Söderberg „Doktor Glas” , Wyd. Jacek Santorski & Ca, Warszawa 2003.

Zobacz także:

Skip to content