Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Jewgienija Żejmo

Aktualizacja: lut 28, 2020 @ 14:00

Wykształcenie:

 • od 2014: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, przygotowanie rozprawy doktorskiej pod opieką naukową prof. dr hab. Z. Saloniego.
 • 2009: Sanktpetersburski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny (Sankt Petersburg, Rosja), ekonomista. Dyplom z wyróżnieniem.
 • 2005: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena (Sankt Petersburg, Rosja), wykładowca szkoły wyższej (wykładowca uniwersytecki). Dodatkowa kwalifikacja.
 • 2005: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena (Sankt Petersburg, Rosja), magister pedagogiki.

Staże na uczelniach zagranicznych:

 • (2017) Miesięczny staż w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Hamburskiego (Niemcy), grant Uniwersytetu Hamburskiego.
 • (2016) Miesięczny staż w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), stypendium rządowe (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej).
 • (2016) Miesięczny staż w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria), grant Uniwersytetu Wiedeńskiego.
 • (2016) Dwutygodniowy staż w Zakładzie metodyki nauczania rosyjskiego jako obcego Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu (Rosja).
 • (2015) Miesięczny staż w Zakładzie metodyki nauczania rosyjskiego jako obcego Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu (Rosja).
 • (2019) Dwutygodniowy staż w Katedrze Języków Słowiańskich Uniwersytetu Państwowego w Moskwie (Rosja).

Zainteresowania naukowe:

 • Metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego, języka rosyjskiego jako drugiego ojczystego
 • Nauczanie języka rosyjskiego jako języka specjalistycznego (język naukowy, język prawny i prawniczy o profilu prawo karne)
 • Metodyka nauczania języków blisko spokrewnionych (słowiańskich)
 • Zjawisko interferencji w trakcie opanowywania języków
 • Różnice międzyjęzykowe języków słowiańskich (rosyjski i polski)
 • Prefiksacja czasownikowa języków słowiańskich

Doświadczenie dydaktyczne w ILS (od 2016):

 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, LEKSYKA
 • Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska
 • Język rosyjski w komunikacji naukowej
 • Język rosyjski prawny i prawniczy (profil prawo karne)
 • Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego

Doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie otwartym UW (wiosna 2015):

 • Autorski kurs «Jaka jest naprawdę współczesna Rosja», poziom B2+.

Doświadczenie dydaktyczne w szkołach językowych (od 2011):

 • Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego i języka rosyjskiego jako drugiego ojczystego. Przeprowadzenie zajęć w grupach zróżnicowanych pod względem poziomu znajomości języka, wieku itd. Opracowanie własnych materiałów na potrzeby uczących się.

Doświadczenie zawodowe:

 • Opiekun praktyk pedagogicznych sekcji języka rosyjskiego (od 2018).

Doświadczenie organizacyjne:

 • (2018) Konferencja “Русский язык: дидактика РКИ и дидактика перевода” na WLS UW.
 • (2016) Uczestnictwo w pracach zespołu «Тотальный диктант», Wszechnica Polska.
 • (2016) Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego jubileusz 200-lecia UW na WLS.
 • (2015) Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Festiwalu Nauki na WLS UW.

Kursy i szkolenia (wybrane pozycje):

 • (2017) Program «Язык, культура и межкультурная коммуникация», Moskiewski Uniwersytet Państwowy (Moskwa, Rosja).
 • (2016) Warsztaty «Полилингвальная писихология в дошкольном возрасте» (Hamburg, Niemcy).
 • (2016) Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, Interdyscyplinarny Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
 • (2015) Program «Преподавание русского языка зарубежным учащимся: современные методики, технологии дистанционного обучения с учётом возрастных особенностей учащихся», Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (Moskwa, Rosja).
 • (2015) Szkoła letnia dla wykładowców języka rosyjskiego, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina (Moskwa, Rosja).
 • (2015) «Практическая методика преподавания РКИ», Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (Moskwa, Rosja).

Inne:

 • (2017) Festiwal Nauki. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych «CYRYLICA. CZY DACIE SOBIE Z TYM RADĘ?».
Skip to content