Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Maria Rombel-Kuśmierska

Aktualizacja: Cze 16, 2020 @ 08:51

Wykształcenie / stopnie naukowe:

 • studia doktoranckie, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, od 2016
 • magister lingwistyki stosowanej (języki: hiszpański, francuski; sekcja tłumaczeniowa ustna; roczne częściowe studia zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus na Universidad Autónoma de Madrid), Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2015
 • licencjat na kierunku lingwistyka stosowana (języki: hiszpański, francuski), Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2012
 • magister anglistyki, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 2010

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia:

 • kurs na przewodnika miejskiego po Warszawie, Warszawski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 2018
 • szkolenie (w formie cyklu wykładów) „O Warszawie prawie wszystko”, Warszawski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 2018
 • podyplomowe studia bankowości, Instytut Bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017

Zainteresowania naukowe:

 • literatura, kultura (w tym kultura popularna, szczególnie muzyka rozrywkowa) i historia, głównie Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz Polski
 • miasta i przestrzeń miejska, szczególnie przestrzeń, urbanistyka i architektura Warszawy i Madrytu
 • zagadnienia międzykulturowe
 • tłumaczenia (ustne i pisemne)
 • nauczanie języków obcych oraz języka polskiego jako obcego

Doświadczenie dydaktyczne:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych „Tłumaczenie tekstów specjalistycznych o tematyce autorskiej (język hiszpański)” dla studentów tłumaczeń pisemnych sekcji hiszpańskiej II roku studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2020
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych „Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT) (język hiszpański)” dla studentów tłumaczeń pisemnych sekcji hiszpańskiej I roku studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2020
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych „Fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego” dla studentów sekcji hiszpańskiej I roku studiów licencjackich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych „Tłumaczenie tekstów z zakresu polityki (język hiszpański)” dla studentów tłumaczeń pisemnych sekcji hiszpańskiej I roku studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2017
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych „Kultura i historia obszaru języka hiszpańskiego” dla studentów sekcji hiszpańskiej II roku studiów licencjackich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2016

Doświadczenie zawodowe:

 • ING Bank Śląski, praca na stanowisku specjalisty, 2017-2018
 • korekta pracy magisterskiej w języku angielskim pod kątem poprawności językowej (w celu publikacji w formie książki) zlecona przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
 • The Royal Bank of Scotland Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, praca na stanowisku analityka i starszego analityka, 2014-2016
 • Polska Agencja Prasowa, praktyki w dziale zagranicznym, 2013
 • Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji w Warszawie, staż (w tym tłumaczenia ustne i pisemne w zakresie języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego) oraz udział w VII Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji w Ułan Bator w Mongolii, 2013
 • biuro tłumaczeń Lor & Lor, pisemne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka francuskiego na polski, 2010-2011
 • Ambasada Australii w Warszawie, praktyki tłumaczeniowe pisemne w zakresie języka angielskiego, 2008

Działalność naukowa:

 • publikacja artykułu pt. „Literackie obrazy socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu w perspektywie geopoetyki i komparatystyki. Przykład powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi” w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Tematy i Konteksty”, nr 9 (14)
 • wygłoszenie referatu pt. „Topografie literackie socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu. Mapy sensualne, emocjonalne i mentalne warszawskiej i madryckiej powojennej przestrzeni miejskiej na przykładzie powieści Przygoda w Warszawie Stefana Kisielewskiego i Czas milczenia Luisa Martína-Santosa” na I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Socjologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Fundację „dzień dobry! kolektyw kultury” i redakcję czasopisma „Amor Fati – filozofia, nauka, humor” w dniu 7 grudnia 2019 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Miasto jako przedmiot badań literaturoznawstwa. Podejście inter-, trans- czy multidyscyplinarne?” na IV międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Zbliżenia: Badania interdyscyplinarne: rzeczywistość a wyzwania” zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w dniach 19-20 listopada 2019 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Literackie strategie przeciwdziałania kryzysom miejskim. Polska i hiszpańska powojenna powieść miejska jako odpowiedź na zagrożenie tożsamości Warszawy i Madrytu wskutek wojny i totalitaryzmów” na I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie” zorganizowanej przez Zakład Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 18-19 października 2019 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Narracyjne perspektywy doświadczania miasta. Fokalizacja jako narzędzie badania literackich obrazów struktury przestrzeni miejskiej” na IV ogólnopolskiej filologicznej konferencji doktoranckiej „Filologiczne konteksty współczesności: język, literatura, dydaktyka” zorganizowanej przez Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 19 września 2019 roku
 • publikacja artykułu pt. „«Centryczność» Warszawy i Madrytu w powieściach Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi. Kontakty czy kontrasty?” w monografii wieloautorskiej pt. Zbliżenia 5: Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Translatologia pod redakcją naukową Marty Woźnickiej, Anny Stolarczyk-Gembiak oraz Marcina Trojszczaka, wydanej w 2019 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie
 • artykuł pt. „Powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi jako warszawski i madrycki tekst miejski”, przyjęty do druku w monografii wieloautorskiej pt. „Europa Wschodnia w dyskursie kulturowym” pod redakcją naukową Katarzyny Drozd i Jadwigi Gracli, która zostanie wydana przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • wygłoszenie referatu pt. „Powieści Obywatele Kazimierza Brandysa i Año tras año Armando Lópeza Salinasa jako «kroniki» socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu. Perspektywa poetyki pisarstwa historycznego Haydena White’a” na I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Poetyki pisarstwa historycznego” zorganizowanej przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ośrodkiem Badawczym „Facta Ficta” w dniach 17-18 listopada 2018 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Contenidos políticos en las novelas Zly de Leopold Tyrmand y La colmena de Camilo José Cela. Perspectiva comparatista desde la teoría del campo literario de Pierre Bourdieu” na IV międzynarodowym kongresie hispanistycznym „Congreso internacional de jóvenes hispanistas, teóricos y comparatistas. Literatura y política, políticas de la literatura” zorganizowanym przez Katedrę Literatury Hiszpańskiej, Teorii Literatury i Literatury Porównawczej Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania) we współpracy z Semana Internacional de Cine de Valladolid w dniach 24-26 października 2018 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Utilización del espacio urbano por los habitantes de la Varsovia y del Madrid de posguerra en Zly de Leopold Tyrmand y La colmena de Camilo José Cela” na I międzynarodowym kongresie hispanistycznym „España y Europa del Este: miradas recíprocas (siglos XVI-XXI)” zorganizowanym przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 18-20 października 2018 roku
 • publikacja artykułu pt. „«Pomnik pychy», «statua nie-wolności» czy «stary szalet»? Literackie obrazy Pałacu Kultury i Nauki w Małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego a stosunek warszawian do budowli” w monografii wieloautorskiej pt. Linguolabourese: language and communication in action. Advances in ELinguistics pod redakcją naukową Marleny Bielak, Stanisława Puppla oraz Wojciecha Maliszewskiego, wydanej w 2018 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile
 • wygłoszenie referatu pt. „Literackie obrazy socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu w perspektywie geopoetyki i komparatystyki. Przykład powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi” na III ogólnopolskiej filologicznej konferencji doktoranckiej „Filologiczne konteksty współczesności: język, literatura, dydaktyka” zorganizowanej przez Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 13 września 2018 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Nuevos varsovianos, nuevos madrileños. Visiones literarias de los «exiliados» en la Varsovia y el Madrid de posguerra: el caso de Zly de Leopold Tyrmand y La colmena de Camilo José Cela” na VII międzynarodowym sympozjum hispanistów „Encuentros 2018. Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Hispanistów i Katedrę Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Ambasadą Hiszpanii i Instytutem Cervantesa w Warszawie w dniach 24-26 maja 2018 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „Powieści Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi jako warszawski i madrycki tekst miejski” na I krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Europa Wschodnia w dyskursie naukowym” zorganizowanej przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 10 maja 2018 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „«Centryczność» Warszawy i Madrytu w powieściach Zły Leopolda Tyrmanda i Ul Camilo José Celi. Kontakty czy kontrasty?” na III międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Zbliżenia: Językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo” zorganizowanej w ramach projektu „Kontakty i kontrasty” przez Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w dniach 21-22 listopada 2017 roku
 • wygłoszenie referatu pt. „«Pomnik pychy», «statua nie-wolności» czy «stary szalet»? Literackie obrazy Pałacu Kultury i Nauki w Małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego a stosunek warszawian do budowli” na II międzynarodowej filologicznej konferencji naukowej „Komunikacja-kultura-przestrzeń-tożsamość” zorganizowanej przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile we współpracy z Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, Uniwersytetem „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia (Rumunia) i Zakładem Języków Obcych uczelni University American College Skopje (Macedonia) w dniach 17-18 października 2017 roku

 

Skip to content