Studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie). Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana. Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa.
  Są to studia stacjonarne pierwszego stopnia, które trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lingwistyki stosowanej (równowartość tytułu typu „bachelor”). Każdy student studiów licencjackich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje dwa spośród siedmiu oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski, japoński1, niemiecki, szwedzki1, rosyjski i hiszpański. Ponadto studenci mają możliwość korzystania z lektoratów w celu opanowania trzeciego języka obcego. Absolwenci studiów licencjackich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:
  1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r)
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych
Studia przygotowują do pracy w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, etc. w charakterze tłumacza, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej. Studia w ILS umożliwiają nie tylko biegłą znajomość języków obcych, lecz także orientację w specyfice ich kręgów kulturowych, co jest konieczne zarówno w pracy tłumacza, jak i mediatora w instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych.

1) Język japoński jest oferowany na studiach licencjackich począwszy od roku akademickiego 2014/2015 a język szwedzki począwszy od roku akademickiego 2016/2017; jako jedyne są nauczane od podstaw i mogą być wybrane wyłącznie jako języki C. Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach rekrutacji w systemie IRK.