Stacjonarne: Lingwistyka stosowana

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalności: nauczycielsko-tłumaczeniowa lub tłumaczeniowa

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje dwa spośród sześciu oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i japoński.

Na studiach magisterskich (studia II stopnia) do wyboru są dwie specjalności: nauczycielsko-tłumaczeniowa i tłumaczeniowa. W każdej z nich program kształcenia tłumaczy obejmuje dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada znajomość dwóch języków obcych na poziomie C2 w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Absolwenci specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej uzyskują uprawnienia do nauczania języków B i C we wszystkich placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.)
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków obcych, m. in. w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.
  5. Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej.
Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej. Poza praktyczną znajomością dwóch języków obcych studenci nabywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji, wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych. Blok przedmiotów teoretycznych obejmuje: glottodydaktykę, translatorykę, językoznawstwo, komunikację językową, i inne. W zakres nauczania wchodzą także m.in. zagadnienia socjolingwistyki, języka mediów, pragmatyki komunikacji międzykulturowej.