Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 29 sierpnia 2019 r.
 2. Przyjmowanie dokumentów:
  1. od 4 do 29 czerwca 2019 r., poniedziałki i czwartki 7.00-14.00
  2. od 16 do 29 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do czwartku 7.00-14.00 (miejsce i lista dokumentów poniżej);
 3. Egzamin wstępny odbędzie się we wtorek 3 września 2019 r., w godzinach 9:00-11:00, w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ul. Dobra 55). Szczegółowe informacje o egzaminie zostaną opublikowane później.
 4. Rozpoczęcie studiów: 28 września 2019 r. Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów zostaną opublikowane później.
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się poniżej.  

Zasady rekrutacji 2019/2020

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:
 1. Konto w IRK można założyć podając adres e-mail, logując się za pomocą danych z serwisu Facebook lub za pomocą danych z CAS UW (opcja dostępna dla obecnych lub byłych studentów UW, którzy mają konto w USOS).
 2. Kandydaci powinni uważnie wypełnić wszystkie pola w sekcji Moje konto -> Formularze osobowe, w szczególności: dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu. W formularzach są pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i dodatkowe. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, dana sekcja formularza zostanie zaznaczona kolorem zielonym. irk
 3. Kandydaci zapisują się na wybrane studia podyplomowe – na stronie danych studiów należy wybrać przycisk “Zapisz” po prawej stronie. Po zapisaniu się na studia kandydaci uzyskują dostęp do szczegółowych formularzy i dokumentów związanych z tymi studiami.
 4. Zgłoszenia na studia widoczne są w sekcji Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne. irk
 5. W przypadku studiów IPSKT należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację wyboru języka. Kwestionariusz osobowy należy wypełnić uważnie i dokładnie, ponieważ podlega on ocenie w procesie rekrutacji!
 6. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy należy wydrukować dokumenty:
 7. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie IPSKT osobiście lub drogą pocztową. Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się poniżej – prosimy o sprawdzenie czy w Państwa przypadku nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, poza drukowanymi z IRK.
 8. Kandydaci powinni sprawdzać skrzynki pocztowe w systemie IRK – pojawią się tam informacje o zakwalifikowaniu na studia (nie oznacza to przyjęcia!), o terminie egzaminu, o przyjęciu na studia (przyjęci są ci z zakwalifikowanych kandydatów, którzy zdadzą egzamin i uzyskają najwięcej punktów w procesie rekrutacji).
I. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu podań do studium:
 1. ksero dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu;
 2. podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wypełniony online i wydrukowany z IRK);
 4. deklaracja wyboru języka (wypełniona online i wydrukowana z IRK).
Osoby niebędące obywatelami polskimi lub osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej, oprócz ww. dokumentów, składają dodatkowo:
 • tłumaczenie poświadczone na język polski dyplomu ukończenia studiów;
 • zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej potwierdza ukończenie studiów wyższych i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.
II. Miejsce składania dokumentów: Terminy składania dokumentów są podane w harmonogramie rekrutacji (powyżej). Dokumenty należy składać w sekretariacie ILS UW, ul. Dobra 55 pok. 00.101, 00‑312 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, przez inną osobę lub nadsyłać pocztą. W razie wysyłki pocztą ważna jest data wpływu do Instytutu, nie zaś data stempla pocztowego. III. Forma rekrutacji: rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego celem jest ustalenie stopnia znajomości jednego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) wybranego spośród oferowanych w programie studiów, ocena predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłumacza oraz jego wiedzy ogólnej. Egzamin obejmuje przetłumaczenie pisemne 2 tekstów o tematyce ogólnej – jednego na język polski i jednego na wybrany język obcy. Egzamin trwa maksymalnie 120 minut. Podczas egzaminu nie można korzystać ze słowników ani żadnych innych pomocy. Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana:
 • wynikiem egzaminu,
 • oceną motywacji kandydata i jego doświadczenia zawodowego dokonaną przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy kwestionariusza,
 • pozycją kandydata na liście rankingowej.
IV. Limity miejsc: maksymalnie 20 w każdej grupie językowej (3 grupy angielskie, 2 grupy niemieckie, 1 grupa francuska, 1 grupa hiszpańska, 1 grupa rosyjska, 1 grupa włoska). V. Opłaty i dokumenty wymagane od osób przyjętych na studia: Osoby przyjęte na studia podpisują umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych (wzór umowy dla osób samodzielnie finansujących studia) wraz z załącznikiem o warunkach odpłatności (wzór załącznika) oraz oświadczenie (wzór oświadczenia). Osobne wzory umów obowiązują w przypadku współfinansowania (wzór umowy) lub finansowania (wzór umowy) studiów przez osobę trzecią (np. firmę). Czesne: 3.700 zł za semestr należy wpłacać na konto Uniwersytetu Warszawskiego (podane poniżej).
Tytuł wpłaty:  Opłata za studia na IPSKT w ILS UW Właściciel konta: Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. Dobra 55 00-312 Warszawa Numer konta: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594 Bank: Millennium Kopię dowodu wpłaty należy przekazać do sekretariatu.
VI. Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium (koszt wydania: 30 zł). VII: Kontakt z Sekretariatem IPSKT: tel.: +48 22 5526033 fax: +48 22 5526032 tel.: +48 22 5526021 e-mail: podyplomowe.ils(at)uw.edu.pl