Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: 14.06.2021 – 30.08.2021
 2. Przyjmowanie dokumentów:  14.06.2021 – 30.06.2021 oraz 16.08-30.08 2021 w godz. 10.00-13.30(miejsce i lista dokumentów poniżej). Dokumenty można przesłać pocztą. Oryginał dyplomu do wglądu w dniu Egzaminu.
 3. Egzamin odbędzie się 2.09.2021 r. o g. 9:00, ul. Dobra 55, Warszawa.
 4. Rozpoczęcie studiów: 25.09.2021 r. 
 5. Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów (link).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się poniżej.

Zasady rekrutacji 2021/2022

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

 1. Konto w IRK można założyć podając adres e-mail, logując się za pomocą danych z serwisu Facebook lub za pomocą danych z CAS UW(opcja dostępna dla obecnych lub byłych studentów UW, którzy mają konto w USOS).
 2. Kandydaci powinni uważnie wypełnić wszystkie pola w sekcji Moje konto -> Formularze osobowe, w szczególności: dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu. W formularzach są pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i dodatkowe. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, dana sekcja formularza zostanie zaznaczona kolorem zielonym.
  irk
 3. Kandydaci zapisują się na wybrane studia podyplomowe – na stronie danych studiów należy wybrać przycisk “Zapisz” po prawej stronie.Po zapisaniu się na studia kandydaci uzyskują dostęp do szczegółowych formularzy i dokumentów związanych z tymi studiami.
 4. Zgłoszenia na studia widoczne są w sekcji Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne.
  irk
 5. W przypadku studiów IPSKT należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację wyboru języka. Kwestionariusz osobowy należy wypełnić uważnie i dokładnie, ponieważ podlega on ocenie w procesie rekrutacji!
 6. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy należy wydrukować dokumenty:
 7. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie IPSKT osobiście lub drogą pocztową. Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się poniżej – prosimy o sprawdzenie czy w Państwa przypadku nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, poza drukowanymi z IRK.
 8. Kandydaci powinni sprawdzać skrzynki pocztowe w systemie IRK – pojawią się tam informacje o zakwalifikowaniu na studia (nie oznacza to przyjęcia!), o terminie egzaminu, o przyjęciu na studia (przyjęci są ci z zakwalifikowanych kandydatów, którzy zdadzą egzamin i uzyskają najwięcej punktów w procesie rekrutacji).

I. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu podań do studium:

 1. ksero dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu;
 2. podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wypełniony online i wydrukowany z IRK);
 4. deklaracja wyboru języka (wypełniona online i wydrukowana z IRK).

II. Miejsce składania dokumentów:
Terminy składania dokumentów są podane w harmonogramie rekrutacji (powyżej). Dokumenty należy składać w sekretariacie ILS UW, ul. Dobra 55 pok. 00.101, 00‑312 Warszawa.
Dokumenty można składać osobiście, przez inną osobę lub nadsyłać pocztą. W razie wysyłki pocztą ważna jest data wpływu do Instytutu, nie zaś data stempla pocztowego.

 

III. Forma rekrutacji: rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego celem jest ustalenie stopnia znajomości jednego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) wybranego spośród oferowanych w programie studiów, ocena predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłumacza oraz jego wiedzy ogólnej. Egzamin obejmuje przetłumaczenie pisemne 2 tekstów o tematyce ogólnej – jednego na język polski i jednego na wybrany język obcy. Egzamin trwa maksymalnie 120 minut. Podczas egzaminu nie można korzystać ze słowników ani żadnych innych pomocy.

Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana pozycją kandydata na liście rankingowej wynikającą ze zsumowania puntów za:

 • egzamin wstępny,
 • motywację kandydata i jego doświadczenie zawodowe oceniane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie analizy kwestionariusza. 

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 50. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy z każdej części postępowania rekrutacyjnego uzyskają min. 30%, czyli:

 1. Tłumaczenie pisemne z języka obcego na język polski: min. 6 punktów.
 2. Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy: min. 6 punktów.
 3. Ocena kwestionariusza osobowego: min. 3 punkty.

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc w danej sekcji językowej, do przyjęcia na studia rozpatrywani będą kandydaci, którzy nie spełnili powyższego wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów z każdej części postępowania rekrutacyjnego, przy czym uzyskanie przez kandydata 0 punktów za którekolwiek z dwóch ww. tłumaczeń wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego, tzn.:

 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który w ogóle nie przystąpił do tłumaczenia jednego z tekstów – kandydat ten otrzymuje z tej części egzaminu 0 punktów, oraz
 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który przetłumaczył tekst, lecz popełnił błędy, które po zsumowaniu dają wynik 0 punktów z tej części egzaminu.

 

IV. Limity miejsc: maksymalnie 20 w każdej grupie językowej (3 grupy angielskie, 2 grupy niemieckie, 1 grupa francuska, 1 grupa hiszpańska, 1 grupa rosyjska, 1 grupa włoska).

 

V. Opłaty i dokumenty wymagane od osób przyjętych na studia:
Osoby przyjęte na studia podpisują umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych (wzór umowy dla osób samodzielnie finansujących studia) wraz z załącznikiem o warunkach odpłatności (wzór załącznika) oraz oświadczenie (wzór oświadczenia). Osobne wzory umów obowiązują w przypadku współfinansowania (wzór umowy)lub finansowania (wzór umowy)studiów przez osobę trzecią (np. firmę).

Czesne: 3.700 zł za semestr należy wpłacać na konto Uniwersytetu Warszawskiego (podane poniżej).

Tytuł wpłaty:  Opłata za studia na IPSKT w ILS UW
Właściciel konta:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Numer konta:
91 1160 2202 0000 0000 6084 9594
Bank:
Millennium
Kopię dowodu wpłaty należy przekazać do sekretariatu.

 

VI. Zaświadczenie końcowe:po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium (koszt wydania: 30 zł).

 

VII: Kontakt z Sekretariatem IPSKT:
tel.: +48 22 5526033
fax: +48 22 5526032
tel.: +48 22 5526021
e-mail: podyplomowe.ils(at)uw.edu.pl

Skip to content