prof. dr hab. Dorota Urbanek

Aktualizacja: Lut 20, 2019 @ 12:24

Stopnie naukowe:
 • 1984 – magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 1992 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2005 – dr habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:
 • Wielokrotne staże naukowe w Moskwie, Petersburgu, Maastricht
Zainteresowania naukowe:
 • translatoryka, językoznawstwo (oraz filozoficzne aspekty tych dziedzin),
 • leksykologia i leksykografia,
 • semiotyka kultury (w tym: kultury rosyjskiej)
Doświadczenie dydaktyczne:
 • Promotor prac doktorskich (1 obroniona, 5 otwarty przewód, 1 przed otwarciem przewodu)
 • Seminarium magisterskie (ok. 300 magistrantów)
 • Wykłady monograficzne (z zakresu translatoryki, gramatyki opisowej języka rosyjskiego)
 • Konwersatorium (wstęp do językoznawstwa, semiotyka kultury rosyjskiej, translatoryka)
 • Ćwiczenia (gramatyka opisowa języka rosyjskiego)
Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:
 • 2012-2016 Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą WLS UW
 • 2015-2017 Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW
 • 2012-2017 Przewodnicząca Rady Naukowej IR UW
 • 2014-2016 Kierownik Zakładu Języka IR UW
 • 1996-1998 Zastępca Dyrektora IR UW ds. Finansowych
Realizowane projekty badawcze:
 • Dialektyka przekładu (BST 2017)
 • Kierownik grupy roboczej „Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka”
 • („Digital Applied Linguistic and Translation Studies”), konsorcjum humanistyczne DARIAH.PL
Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:
 • Członek Rady Naukowej Studia Rossica Gedanensia ISSN 2392-3644 (on-line), ISSN 2449-6715 (print)
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN – członek-specjalista (od 2016), Sekretarz KS PAN – 2016-2017
Nagrody i wyróżnienia:
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi na rzecz Wydziału Lingwistyki StosowanejUW oraz całego Uniwersytetu Warszawskiego przy wdrażaniu innowacyjnych kierunków badań – 2016
 • Nagroda Rektora UW – 1997, 2004, 2005, 2009;
 • Stypendia naukowe Rektora UW – 2002, 2003, 2004.