Pracownia Japońskiego Językoznawstwa Stosowanego

Kierownik: dr hab. Jarosław Pietrow

Członkowie Pracowni:

Osoby współpracujące w ramach zespołu badawczego:

 • prof. dr Yuriko Sunakawa (Państwowy Instytut Języka Japońskiego w Tokio)
 • prof. dr hab. Romuald Huszcza
 • prof. dr Motoki Nomachi (Uniwersytet Hokkaidō w Sapporo)
 • dr hab. Bartosz T. Wojciechowski
 • dr Jan Wiślicki
 • dr Dariusz Głuch
 • mgr Misa Miyata
 • mgr Kenji Miura (doktorant)

Obszary badań:

 • konfrontatywna gramatyka japońsko-polska i jej zastosowania glottodydaktyczne
 • translatoryka japońsko-polska
 • lingwistyka antropologiczna i kulturowa jako nurt lingwistyki japońskiej
 • grafemika języka japońskiego jako dziedzina dydaktyki językowej i glottodydaktyki
 • leksykologia i semantyka japońszczyzny w nauczaniu języka
 • japońskie kompendia leksykograficzne i ich zastosowanie glottodydaktyczne

Planowane badania:

 • konstrukcje z tzw. keishiki meishi w nauczaniu gramatyki japońskiej
 • glottodyaktyka honoryfikatywności japońskiej w polskim środowisku językowym
 • nowe koncepcje nauczania sinojapońskiego pisma ideograficznego
 • translatoryka japońsko-obcojęzyczna w kontekście antropologicznym i kulturowym

Spotkania naukowe:

I sympozjum Pracowni Językoznawstwa Japońskiego Stosowanego ILS UW: Glottodydaktyczne aspekty struktury i leksykonu japońszczyzny, 10 marca 2018, godz. 10.00 – 16.00, s. 01.081.

Otwarcie sympozjum i prowadzenie obrad: dr hab. J. Pietrow, kierownik Pracowni JJS

Wygłoszone referaty:

 • dr hab. J. Pietrow: Japońskie pojęcia kulturowe – dom i jego wnętrze w definicjach słownikowych
 • dr A. Matsumoto: Polisemia japońskich czasowników złożonych w glottodydaktyce japońszczyzny
 • dr A. Wąsowicz-Peinado: Heterografia a polisemia wybranych przymiotników japońskich w nauczaniu na poziomie podstawowym
 • dr hab. B. Wojciechowski: Polsko-japońskie strukturalne i leksykalne asymetrie systemowe w aspekcie glottodydaktycznym
 • mgr E. Strebeyko: Propozycje strategii dydaktycznych w nauczaniu struktur gramatycznych opartych na frazie rzeczownikowej ~no: ~no desu, ~node, ~noni
 • dr J. Wiślicki: Nominalizacja a leksykalizacja w japońszczyźnie
 • dr D. Głuch: Pytanie retoryczne i sposoby jego wprowadzania do wypowiedzi w języku japońskim
 • mgr G. Waśniewski: Japoński sytem certyfikacji kompetencji ideograficznej – egzamin Nihon kanji nōryoku kentei (Kanji kentei, Kanken)
 • mgr Kim Gwangseok: 韓国における日本語教育
 • prof. dr hab. R. Huszcza: Polisemia czasowników japońskich i jej prezentacja w glottodydaktyce