Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze zmianami

Stypendium socjalne:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Termin:
W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18 dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20 dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 wynosi :

 

Wysokość stypendium socjalnego

Kwota bazowa: 1150 zł

Minimalna wysokość stypendium: 350 zł

Maksymalna wysokość stypendium: 1150 zł

Zwiększenie: 200 zł

Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.
* oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2020
* dokument z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o składkach płaconych w roku 2020
* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2020

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w r.a. 2020/2021

MONITOR UW poz. 412 Postanowienie NR: 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r.w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Studenci, którzy składali wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021 , ponownie muszą wypełnić oświadczenie o dochodach ze względu na zmianę kwoty za ha przeliczeniowy jw.

 

Zanim złożysz wniosek

 1. Sprawdź kompletność swoich dokumentów. Lista dokumentów znajduje się niżej.
 2. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą.
 3. Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Przeczytaj dokładnie pouczenie – w nim zawarte są wszystkie tytuły z których możesz uzyskiwać dochód i powinieneś uwzględnić je w oświadczeniu m.in. stypendia otrzymywane z UW) i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 4. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami.
 5. W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy.
 6. Jeśli twój rodzic ma rentę z KRUS i nie wykazujesz posiadania ziemi, prosimy abyś złożył wyjaśnienie co się z tą ziemią stało.
 7. Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu.

 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie wypełniasz w USOSweb, następnie drukujesz, podpisujesz i razem z kompletem załączników przesyłasz na adres Komisji Stypendialnej ILS.

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja “krok po kroku”

 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

 

I – Wniosek wypełniony w USOSweb – akceptujesz

 

II – Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta:

 

Dokumenty przykładowe –pełny zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Dokumenty załączone do wniosku muszą w jak najlepszy sposób ukazywać sytuację dochodową wnioskodawcy, co wymaga dopasowania swojej sytuacji do przedstawionej poniżej i w Załączniku przykładowej dokumentacji.

 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego:
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
 1. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):
 • Musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.
 1. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta:
 • O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. załącznik można pobrać ze strony – www.bss.uw.edu.pl
 • Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
 1. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
 • Zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
 1. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 2. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
 3. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)
 4. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
 • z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2020r.
 • oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2020 r.

III – Inne dokumenty:

 

 • Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.

Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta

 

ZAPOMOGI

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który (łącznie spełnia trzy kryteria):

 1. z przyczyn losowych
 2. przejściowo
 3. znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Jeśli studiujesz równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.
 • Maksymalna kwota jaką możesz dostać to 5500 zł.
 • Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.
 • Pamiętaj, że aby złożyć wniosek o zapomogę  musisz przedstawić Oświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający r.a. w którym studiujesz!

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o przesyłanie wniosków wraz z załącznikami na adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl

 

Kontakt:
Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Adres: Krakowskie Przedmieście 24,
00-927 Warszawa
Telefon: 22 552 26 12
biuro@samorzad.uw.edu.pl

 

STYPENDIA SPECJALNE dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje odnośnie terminów i aktualnych procedur znajdują się na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

 

Kontakt:

e-mail: bon@uw.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Dobra 55, 00-312 Warszawa
Pokój 0.070 – parter
tel. (22) 55 24 222,

 

STYPENDIUM REKTORA

W roku akademickim 2020/2021 obowiązuje REGULAMIN: Poz. 381 ZARZĄDZENIE NR 203 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (link – https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5585/M.2020.381.Zarz.203.pdf )

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 15 października 2021 r. 

 

Kontakt – Biuro ds. Pomocy Materialnej
e-mail: bpm@uw.edu.pl

Kontakt z Koordynatorem ds. stypendiów w ILS
e-mail: student.lic.ils@uw.edu.pl

 

 

Skip to content