Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

prof. ucz. dr hab. Łucja Biel

 • Stanowisko: profesor uczelni (B-D)
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 00.089
 • E-mail: l.biel(at)uw.edu.pl
 • Dyżur:   
 • Urlop: urlop naukowy 2021/2022 r. / sabbatical leave 2021/2022
 • ORCID ID: 0000-0002-3671-3112            

Aktualizacja: paź 4, 2021 @ 14:13 

Najważniejsze informacje:

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, specjalizacja przekładoznawcza, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. E. Tabakowskiej, 1998
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne Studium Doktoranckie, Uniwersytet Gdański, rozprawa pt. „Distance in English and Polish”, promotor prof. dr hab. R. Kalisz, 2004
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2015

Studia podyplomowe

 • Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union, University of Cambridge, 2005–2007
 • School of American Law, Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański, 2004-2005
 • Studium Zarządzania i Biznesu, Uniwersytet Jagielloński, 1997-1998

Kursy i szkolenia

 • letnia szkoła CETRA – 20th Doctoral Summer School, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, 2008
 • letnia szkoła Translation Research Summer School, University College London, 2007
 • letnia szkoła Summer Linguistics, University of Southern Denmark, Odense, 2000 i 2001
 • kurs Editing for Translators, Monterey Institute of International Studies, USA, 2008
 • kurs Certificate in Collaborative Translation Teaching, University Ramon Llull i University of Vic, Barcelona, Hiszpania, 2008
 • kurs Certificate in Teaching Translation: Language and Technology, Consortium for the Training of Translation Teachers, Universidade do Minho, Braga, Portugalia, 2008
 • kurs Poprawna Polszczyzna I, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, 2010
 • kurs Dydaktyka Akademicka, Uniwersytet Gdański, 2010
 • kurs Projektowanie i wdrażanie kursów e-learningowych 2.0, Uniwersytet Gdański, 2010
 • kursy Accounting and Finance for Translators (2005), Insurance, Banking and Financial Instruments for Translators (2005), Commercial Law, Bills of Exchange, Stock Exchange (2006), BPP Professional Education.
 • szkolenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, program SKILLS, PO KL:  Prezentacja wyników badań naukowych / Social media and Web 2.0 training for scientists (2014), Zarządzenie projektami badawczymi (2014), Upowszechnianie nauki (2014), Zarządzenie zespołem badawczym (2015), Mentoring (Collegium Wratislaviense, 2015)
 • szkolenie Nowoczesne narzędzia komunikacji naukowej. Modele Open Access. Praktyka wykorzystywania modeli Open Access z perspektywy naukowca, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 23.10.2014
 • szkolenie Źródła finansowania badań naukowych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 16.10.2015
 • Kurs Statystyka dla Humanistów, Laboratorium Humanistyki Cyfrowej, Uniwersytet Warszawski, 2016; szkolenie z SPSS, ILS UW, 2015.
 • Kurs R Studio, Laboratorium Humanistyki Cyfrowej, Uniwersytet Warszawski, 2017.
 • V cykl wykładów i warsztatów CLARIN-PL, IPI PAN, Warszawa, 29-30.05.2017.
 • English Law Courses for Polish legal translators and lawyer-linguists by David Hutchins, Lexacom, Iuridico; Warszawa 26-27.05.2018.
 • Using corpora to teach sociolinguistics. A practical workshop (Vaclav Brezina, Dana Gablasova), TALC2018, University of Cambridge, 18.7.2018.

Zainteresowania naukowe:

 • Językoznawstwo korpusowe, translatoryka korpusowa
 • Tłumaczenia specjalistyczne prawne i prawnicze, unijne/instytucjonalne i ekonomiczne; terminologia prawnicza
 • Technologie tłumaczeniowe i tłumaczenie maszynowe
 • Dydaktyka przekładu specjalistycznego
 • Dyskurs instytucjonalny

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski (2013 – …), kierownik Pracowni Badań Korpusowych, Wicedyrektor ds. Współpracy z Zagranicą i Organizacji (od 2014 -2016), p.o. Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej (2016), członek Rady Naukowej ILS i Rady Wydziału, członek Rady Programowej IPSKT, członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów (2016), członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych (od 2015).
 • adiunkt w Katedrze Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki (2004-2013), współzałożyciel specjalności translatorycznej i współautor programów studiów, opiekun bloku tłumaczeń specjalistycznych, członek Rady Programowej Translatoryki, wicedyrektor ds. studenckich (2005-2008), członek Rady Instytutu (2009-2012), członek Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UG.
 • Visiting Lecturer, MA in Legal Translation, City University London (2009-2014)
 • External researcher, Center for Research in Translation and Transcultural Studies, University of Roehampton, Wielka Brytania, 2013 -…

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Promotor 14 prac magisterskich na City University London, 24 prac magisterskich i 15 prac licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim, 6 prac magisterskich i 1 pracy licencjackiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kursy z zakresu przekładu, językoznawstwa i praktycznej nauki języka angielskiego
 • Uniwersytet Warszawski: Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa krajowego, Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa unijnego i międzynarodowego, Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa i ekonomii, Tłumaczenie poświadczone dokumentów, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych – tematyka autorska, Proseminarium i Seminarium magisterskie i doktoranckie – Tłumaczenia specjalistyczne, Badania korpusowe w językoznawstwie i przekładoznawstwie
 • Uniwersytet Gdański: Tłumaczenia prawnicze, Tłumaczenia poświadczone, Tłumaczenia unijne, Tłumaczenia z zakresu prawa gospodarczego; Praktyczna nauka języka angielskiego (Academic Writing, Legal & Business English); Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych, Terminologia, Seminarium magisterskie i licencjackie; Językoznawstwo korpusowe, Językoznawstwo kognitywne
 • City University London: warsztaty tłumaczeniowe z zakresu Litigation, Contracts, Company Law, Commercial Law, EU Law, Property Law i Financial Legal; prowadzenie prac magisterskich

Doktoranci:

Działalność naukowa

 • zastępca redaktor naczelnej The Journal of Specialised Translation; członek komitetu redakcyjnego Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication; Segments|Baltic Journal of Translation Studies,  członek Rady Naukowej Lingua Legis; współredaktor newslettera European Society for Translation Studies (2010-2016)
 • recenzent w czasopismach: The Journal of Specialised TranslationPerspectives: Studies in Translatology, The Translator, Interpreter and Translator Trainer, Meta. Translators’ Journal, International Journal of Lexicography, Linguistica Antverpiensa LANS-TTS, PSiCL, mTm. A Translation Journal, International Journal for the Semiotics of Law, International Journal of Language and Law, Hermes. Journal of Language and Communication in Business, Fachsprache, Investigationes Linguisticae, MONTI, Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, Liverpool Law Review: A Journal of Contemporary Legal and Social Policy Issues, SLing, Polonica, Rubriq, Textus. English Studies in Italy, Rocznik Przekładoznawczy, Między Oryginałem a Przekładem, Lingua Legis, Krytyka Prawa.
 • expert consultant w badaniach: The status of the translation profession in the European Union (DGT/2011/TST) i Translation and Language Learning. An Analysis of Translation as a Method of Language Learning (DGT-2012-TLL)
 • członek International Advisory Board w Transius (Centre for Legal and Institutional Translation Studies), University of Geneva, Szwajcaria.
 • członek stowarzyszony międzynarodowej grupy badawczej CAL2 (Computer-Assisted Legal Linguistics), Heidelberg Academy of Science, Niemcy, https://cal2.eu/index.php/team
 • członek międzynarodowej sieci badawczej RELINE – Legal Linguistics Network, University of Copenhagen
 • członek konsorcjum The Consortium for Translation Education Research (CTER), The Unesco Chair for Translation and Intercultural Studies (Uniwersytet Jagielloński) oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • członek komisji oceniającej w sieci studiów doktoranckich International Doctorate in Translation Studies (ID-TS) 2016, 2017
 • udział w postępowaniach awansowych: członek komisji habilitacyjnej (Agnieszka Szarkowska, Łukasz Grabowski, Karolina Kaczmarek), recenzent w przewodzie doktorskim (Juliette Scott, University of Bristol; Jekaterina Nikitina, Università degli Studi di Milano; Monika Szela, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Olha Lehnka-Paul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Realizowane projekty badawcze

 • Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, grant NCN nr 2014/14/E/HS2/00782, Sonata BIS, 2015-2018, funkcja – kierownik; http://eurolekt.ils.uw.edu.pl/
 • Training action for legal practitioners: Linguistic skills and translation in EU, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji), action grant HT.4983/SI2.738977, koordynator Università degli Studi dell’Insubria (Włochy), Uniwersytet Warszawski – kobeneficjent; funkcja – kierownik lokalny; http://ec.europa.eu/competition/court/training.html
 • Eurolect Observatory (Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in contesto UE), 2013-2016, Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT, Włochy),http://www.unint.eu/it/ricerca/gruppi-di-ricerca.html, członek grupy badawczej
 • MUST – Multilingual Student Translation, Centre for English Corpus Linguistics, Université catholique de Louvain, 2017-…
 • Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, grant NCN, Sonata, 2014-2018, funkcja — wykonawca (kierownik Agnieszka Doczekalska, Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Angielski eurolekt – hybrydowa odmiana angielskiego języka prawnego– temat badawczy BST, Uniwersytet Warszawski 2016, 2017
 • Triangulacja metodologiczna w badaniach korpusowych– temat badawczy zespołowy BST, Uniwersytet Warszawski 2016, 2017

Projekty zakończone

 • Grant badawczy habilitacyjny: Badanie korpusowe kolokacji języka prawnego (Corpus-based study of legal collocations), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 2251/B/H03/2010/38 (2010-2012), funkcja – kierownik grantu, https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/publications-and-materials/eurofog-project/
 • Understanding Justice, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości), action grant JUST/2013/JCIV/AG/4000004684, 2014-2016, koordynator Middlesex University (Wielka Brytania), Uniwersytet Warszawski — kobeneficjent
 • Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i transdycyplinarne, 0114/NPRH2/H11/81/2013
 • Koordynator komponentu Studia Podyplomowe „Translatoryka” w „Programie wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.1, 2010-2011
 • Optimale – Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe,Lifelong Learning Programme – Erasmus Academic Networks, 2010-2013, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, sieć akademicka, koordynator Uniwersytet Rennes 2; funkcja — kierownik projektu koordynujący udział Uniwersytetu Gdańskiego w sieci Optimale
 • Ewolucja polskiego języka unijnego na skutek instytucjonalizacji — badanie korpusowe – temat badawczy BST, Uniwersytet Warszawski 2015
 • Grant BW/F600-5-0129-9, Uniwersytet Gdański, (2009) Słownik kolokacji prawniczych dla tłumaczy
 • Granty przygotowawcze: BW 4800-5-02-08-7 (2007) i BW 4800-5-029-8 (2008), Uniwersytet Gdański, Corpus-Based Comparative Analysis of Polish and English Legal Terminology
 • Early stage researcher grant (Marie Curie EU scholarship) – grant konferencyjny, Austria 2007
 • Grant konferencyjny BW F600-5-0508-8, Uniwersytet Gdański
 • Grant konferencyjny BW 4800-5-0355-1, Uniwersytet Gdański
 • Granty na udział w szkole letniej dla doktorantów (2000, 2001): University of Southern Denmark i Uniwersytet Gdański

Doświadczenie organizacyjne:

 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego serii konferencji w ramach Translating Europe Workshop organizowanych wraz z Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: Forum on Quality in Legal Translation, Warszawa, 6.6.2016; Forum on New Translation Technologies: How to Link Productivity and Quality, 12.12.2016 oraz The changing profile of the translator profession: technology, competences and fit-for-market training, 23-24.5.2018; Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law – konferencja w ramach action grant Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, Uniwersytet Warszawski, 1.12.2017.
 • członek komitetu naukowego konferencji: Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS), University of Louvain, Belgium, 12-14.09.2018;  LexESP 2018: V International Seminar on English and ESP Lexicology and Lexicography: The Words of the Law, University of Alicante, Alicante, Spain, April 26-27, 2018, From morals to the macabre in translation for children, 4-5.4.2018, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Translating Europe Workshop – Translation: Sameness, Likeness and Match, 5-6.10.2017, Uniwersytet Wileński i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Litwie i Polsce; From Legal Translation to Jurilinguistics: Interdisciplinary Approaches to the Study of Language and Law, 27-28.10.2016 oraz 2018, Universidad Pablo de Olavide, Sewilla, Hiszpania; LTC5 – Conference on Law, Translation and Culture, 24-26.06.2015 oraz 18-20.06.2018, University of Geneva, Szwajcaria; Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge, Rennes 2 University, Francja, 6.06.2013
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji: GlobE 2015, East-West European Forum on Discourse. Talking ‘discourse’ in European linguistics: past, present and future, 14-16.05.2015, Uniwersytet Warszawski; Parasession on Passive, Reflexive, Impersonal and Related Constructions (International Conference on Cognitive Linguistics), Uniwersytet Gdański, Sopot, 12-13.07.2007
 • opiekun specjalizacji Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne w ramach Studiów Podyplomowych „Translatoryka” 2010-2011, Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, PO KL 4.1.1
 • założyciel i opiekun Koła naukowego tłumaczeń specjalistycznych LINGUANA, Uniwersytet Gdański (2005-2013).

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • sekretarz generalna European Society for Translation Studies (2013-…), członek Doctoral Studies Committee, współredaktor newslettera EST (2010-2016)
 • członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członek Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego Kodeksu Tłumacza Przysięgłego
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • członek International Language and Law Association
 • członek Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej MOTS
 • członek Towarzystwa Przyjaciół Języka Polskiego, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego (2015-…)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz kształcenia tłumaczy przysięgłych, 2017.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia wpływające na rozwój oraz prestiż Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za podręcznik akademicki pt. Ways to Translation, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nagroda Rektora Zespołowa stopnia drugiego za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych w Uniwersytecie Gdańskim, 2011
 • Odznaka za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS, 2010
 • Stypendium habilitacyjne, Uniwersytet Gdański, 2008-2010
 • Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów, 2002

Wykłady i warsztaty gościnne

 • British Council, Londyn, 23.5.2018, udział w panelu: EU 2025: The future demand for English language in the European Union
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Oddział Warszawski, wykład gościnny pt. „Polski eurolekt – polszczyzna w instytucjach unijnych”, 18.5.2017.
 • Ionian University, Kerkira, Grecja, Erasmus Teacher Mobility (2017)
 • Solomos Museum, wykład pt. “EU Legal Translation: Past, Present and Future”, Kerkira, Grecja, 9.5.2017.
 • University of London, Institute of Advanced Legal Studies – wykład gościnny pt. „EU Legal Translation: Past, Present and Future?”, 3.2.2017
 • Szkolenie – Tłumaczenia z zakresu prawa spółek, Legal Translation Masterclass, 15.1.2017, Textem
 • Parlament Europejski, Luksemburg, seminarium dla tłumaczy „The Eurolect and the Polish language of the law”, 1.12.2016.
 • Norwegian School of Economics NHH, Bergen, wykład inauguracyjny Hieronymus Day: „Challenges in terminology mining practices in the field of legal Translation” (20.9.2016)
 • Szkolenie dla tłumaczy ustnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, warsztaty pt. „Polski eurolekt i jego wpływ na krajowy język prawny”, 5.5.2016, Uniwersytet Warszawski.
 • Szkolenie – Tłumaczenia z zakresu prawa spółek, 30.1.2016, Textem
 • CTER Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy wraz z Katedrą Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Warsztaty dla nauczycieli przekładu prawnego i prawniczego w parze językowej angielski-polski (14.03.2015)
 • Westminster University, Londyn (2015- Erasmus Teacher Mobility; 2012)
 • City University, Londyn, Erasmus Teacher Mobility (2012)
 • Palacký University, Olomouc, the Czech Republic (2015)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011)
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2013, 2014)
 • Uniwersytet Warszawski, Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki (2012) i Koło Naukowe BAJT (2013)
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (2011, 2013)
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (2012, 2013, 2014)
 • Webinarium eCPD Webinars (UK): Polish Legal Translation (2014)
 • Webinarium Textem: Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: walne zgromadzenie (06.2014), Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: łączenie się spółek (09.2014); Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów z zakresu prawa spółek (05.2015),

Inne:

 • tłumacz języka angielskiego (tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne) od 1997 r., tłumacz przysięgły języka angielskiego, konsultant językowy
 • ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, TC 37 – Terminology and other language and content resources, Podkomitet SC 5 Tłumaczenia pisemne, ustne i związana technika (2013-2017)

Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

 1. 2018, Łucja Biel, referat pt. “Teaching EU English to national judges: terminological collocations in EU Competition Law”. TALC – 13th Teaching and Language Corpora Conference. University of Cambridge, Wielka Brytania, 18-21.07.2018.
 2. 2018, Łucja Biel, referat pt. “Legislation versus other institutional genres: a corpus study of variation in translation EU genres.” Transius Conference 2018, University of Geneva, Szwajcaria, 18-20.06.2018.
 3. 2018, Łucja Biel, wykład plenarny “Legal terms and multilingual translation. A case of EU English terminology”. LexESP 2018: V International Seminar on English and ESP Lexicology and Lexicography: The Words of the Law. University of Alicante, Hiszpania, 26-27.4.2018.
 4. 2017, Łucja Biel, referat pt. “Corpora: applications in legal translation practice, training and research.” Translating Europe Workshop: New Technologies in Specialist Translation. UAM, Poznań, 9-10.12.2017.
 5. 2017, Łucja Biel, referat pt. “New Technologies and EU Translation.” Translating Europe Workshop: New Technologies in Specialist Translation. UAM, Poznań, 9-10.12.2017.
 6. 2017, Łucja Biel, Agnieszka Biernacka, referat pt. “Legal translation in the EU: multilingualism and the dominance of English”. Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law. Project Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law. UW, Warszawa, 1.12.2017.
 7. 2017, referat “Researching legal translation with corpora: mixed-methods opportunities and challenges.” 15 Corpus Linguistics in the South, 28.10.2017, University of Cambridge, Wielka Brytania.
 8. 2017, referat “The Polish Eurolect”. Translating Europe Workshop – Eurolects: language contact and variational dynamics across European legislative corpora, UNINT, Rzym, Włochy, 24.10.2017.
 9. 2017, referat, pt. “EU translation: a corpus study into variation across EU genres.” Translation: Sameness, Likeness and Match, Vilnius University, 5-6.10.2017. Wilno, Litwa.
 10. 10.     2017, referat pt. “Translation and the law: A case study of a corpus of (legal) translation on migration.” Law, Translation and Migration: An Enlightening Relationship. SLSA (Socio-Legal Studies Association) and Birmingham Law School, University of Birmingham, 21.09.2017, Birmingham, Wielka Brytania.
 11. 2017, referat pt. “Impact of institutionalization on translation quality: a corpus-based research of translation of EU law.” i organizacja panelu “EU Legal Culture and Translation”. Language and Law in a World of Media, Globalisation and Social Conflicts. Refounding the International Language and Law Association (ILLA) to make law more transparent, 7-9.9.2017, University of Freiburg, Niemcy.
 12. 2017, wykład gościnny, pt. “On the usability and challenges of legal corpora in specialised translation.” Workshop on LSP corpora in specialised translation – Issues and implications. 21st Conference on Language for Specific Purposes, 28-30.06.2017, Norwegian School of Economy, Bergen, Norwegia.
 13. 2017, referat pt. “Quality in institutional legal translation and the Polish Eurolect in the making: pre-accession and post-accession translations of EU law” oraz udział w debacie “Between academia and the industry”. Points of View in Translation and Interpreting, 22-23.06.2017, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 14. 2017, wykład plenarny, “Research into Legal Translation: Mapping the Field.” International Congress Quo Vadis, Legal Translation? 1-2.06.2017, Comenius University, Bratysława, Słowacja.
 15. 2017, wykład plenarny, „Institutional Legal Translation: the case of the EU.” 7th Seminario de Traducción Jurídica Para Organizaciones Internacionales. 20-24.3.2017, Uniwersytet w Salamance, Hiszpania.
 16. 2016, wykład plenarny, “Quality in Institutional EU Translation: parameters, practices and research.” Konferencja Czech-Polish Conference on Institutional Translation, Quality Aspects in Institutional Translation. 25.11.2016, Praga, Czechy. Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jagieloński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i w Czechach.
 17. 2016, wykład plenarny, “Mining and minding your patterns: towards a corpus-based research model of legal translation”. Konferencja From Legal Translation to Jurilinguistics: Interdisciplinary Approaches to the Study of Language and Law, 27-28.10.2016, Universidad Pablo de Olavide, Sewila, Hiszpania,.
 18. 2016, referat pt. “Keywords in the Polish legal language: national law versus EU law”. Konferencja Słowa klucze 2016, 20-21.10.2016, Uniwersytet Warszawski.
 19. 2016, poster pt.  “The Polish Eurolect Project: a genre-based analysis of the Eurolect and its impact on administrative Polish”. Konferencja 8th EST Congress – Translation Studies: Moving Boundaries, 15-17.09.2016, University of Aarhus, Dania. Organizacja panelu wraz z Vilelmini Sosoni, Jan Engberg, Rosario Martín Ruano, África Vidal pt. Crossing and moving boundaries in legal translation and interpreting.
 20. 20.     2016, referat, pt. “The politics of EU translation: the multilingualism policy across genres.” I International Conference: The (politics of) translation (of politics), 27-28.06.2016, Universitat de les Illes Balears, Palma de Maiorca, Hiszpania.
 21. 2016, Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, referat pt. „The Polish Eurolect Project: Tracking Factors Underlying the Quality of Institutional Translation”. Warszawa, Forum on Quality in Legal Translation – Translating Europe Workshop, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, 6.6.2016.
 22. 2016, referat pt. “ Designing and querying a corpus to study variation in legal discourse”. Transius Symposium on Corpus Analysis in Legal Research and Legal Translation Studies. 3.6.2016, University of Genewa, Genewa, Szwajcaria.
 23. 2016, referat pt. “The Ins and Outs of EU Translation”. Konferencja BT16 Translation Conference, 15-16.04.2016, Praga, Czechy.
 24. 2016, referat pt. “Fitting Textual Patterns: Using Corpora to Analyse Multilingual Law in Translation”. Konferencja The Fabric of Law and Language. Discovering Patterns through Legal Corpus Linguistics, 18-19.03.2016, CAL2 International Research Group, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, Niemcy.
 25. 2015, referat pt. “Quality in Legal Translation: how to enhance the communicative potential of translations?”, Konferencja Points of View on Translator’s Competence and Translation Quality, 27.11.2015, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Karola w Pradze, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i w Czechach, Kraków.
 26. 2015, wykład plenarny pt. „Corpora in legal translation: The big picture and small steps”, Transius Conference on Law, Translation and Culture, 24-26.6.2015, University of Geneva, Szwajcaria.
 27. 2015, referat i warsztaty pt. „The Polish Eurolect”, The Eurolect Observatory Project — Translating Europe Workshop, 9-10.6.2015, Komisja Europejska, Bruksela.
 28. 2015, referat pt. „Calibrated training of legal translators: comparable-corpus research into the communicative potential of translations”,  IV International Conference on Corpus Use and Learning to Translate (CULT), 27-29.5.2015, University of Alicante, Hiszpania.
 29. 2015, referat pt. “How to analyse the eurolect with corpus tools? A case study of the Polish eurolect”, Eurolect Observatory, Scaletta Research Workshop, UNINT, Rzym, Włochy, 26.1.2015.
 30. 30.     2015, warsztat pt. „Legal Translation: How functional should (can) it be?”, Becoming a Legal Translator: a Symposium, University of Roehampton i The Journal of Specialised Translation, Londyn, Wielka Brytania, 9.1.2015.
 31. 2014, referat pt. „Researching translation with comparable corpora: the Eurofog project”, PALC 2014 – 9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora, 20-22.11.2014, Uniwersytet Łódzki.
 32. 2014, referat pt. „Improving the quality and efficiency of legal translation in criminal matters via corpus-based tools: The JCiCM Platform”, Qualetra final conference, 16-17.10.2014, KU Leuven, Belgia.
 33. 2014, referat pt. „The Eurofog project: tracking recent changes of lexico-grammatical patterns in Polish legislation (1999 v 2011)”, Grammar and Corpora, 25-27.06.2014, Uniwersytet Warszawski.
 34. 2014, referat pt. „Europeanisation of national law: Shifts in supranational and national references in postaccession legislation”, Political Linguistics, 8-10.05.2014, Uniwersytet Warszawski.
 35. 2014, referat pt. „Legal translation quality and corpus tools: How can corpus-based research help LITs?”, New Tasks for Legal Translators and Interpreters in the Enlarged Europe, 25-27.06.2014, TEPIS, Kraków.
 36. 2013, referat pt. „Phraseological competence in legal translation: how can comparable corpora help to train functional translators?”, Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators, 10-11.10.2013, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 37. 2013, poster pt. „Multilingual-comparative-corpus methodology in researching the textual fit of translated law”, 7th Congress of the European Society for Translation Studies. Translation Studies: Centres and Peripheries, 29.08-1.09.2013, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germersheim, Niemcy.
 38. 2013, referat pt. „Textual fit of translated law: a case study of deontic modality in translated EU law”, Erster Rechtslinguistischer Workshop in Kōln, 4-5.04.2013, Universität zu Kōln, Niemcy.
 39. 2011, referat pt. „How does EU law affect a domestic legal language? Corpus-based study of changes in post-accession Polish legislation”, Clavier 11: Tracking Language Change in Specialised and Professional Genres, 24-26.11.2011, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Włochy.
 40. 40.     2011, referat pt. „EU Translation as an institutional translation: integrating multiple translation skills in an advanced level course”, TTI – Teaching Translation and Interpreting 3, 29.10.2011, Uniwersytet Łódzki.
 41. 2011, referat pt. „Legal translation as a hypertext: intertextuality in translated international instruments related to trafficking in human beings”, 6th Conference on Legal Translation and Legilinguistics, 30.06-2.07.2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 42. 2010, referat pt. „Corpus-Based Dictionary of Polish Law Collocations and its Applications”, Slavicorp. Corpora of Slavic Languages, 22-23.11.2010, Uniwersytet Warszawski.
 43. 2010, referat pt. „Professionally-oriented legal translation courses: can we speed the novice to expert transition?”, Quality and Qualifications in Translation & Interpreting, V International Conference of the Baltic Sea Region University Network, 1-2.11.2010, Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt Petersburg, Rosja.
 44. 2010, referat pt. „Contrastive legal phraseology: collocations in UK and Polish company law”, Europhras 2010 – Cross-linguistic and cross-cultural perspectives on phraseology and paremiology, 30.06-2.07.2010, University of Granada, Hiszpania.
 45. 2010, referat pt. „Corpus-based analysis of Polish contract names: recurrent collocational patterns and their English translation equivalents”, 1st International Workshop on Legal Terminology. LawTerm 2010 – Legal Terminology: Research and Practice, 28-29.05.2010, Uniwersytet Łódzki.
 46. 2009, referat pt. „Professional realism in translation programmes: Collaborative projects with external stakeholders”, Quality and Qualifications in Translation and Interpreting IV, Baltic Sea Region University Network, 8-9.10.2009, Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś.
 47. 2009, referat pt. „Corpus-based studies of legal language for translation purposes”, 17th European Symposium on Languages for Specific Purposes: The Purposes of LSP research, 17-21.08.2009,  University of Aarhus, Dania.
 48. 2009, referat pt. „Legal translator training: knowledge-based approach to terminology for inverse translation purposes”, 9th Biennial Conference of the International Association of Forensic Linguists on Forensic Linguistics/Language and Law, 6-9.07.2009, VU University Amsterdam, Holandia.
 49. 2009, referat pt. „Polish Law Collocations: corpus-based project for translation purposes”, 4th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics, 2-4.07.2009, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 50. 50.     2009, referat pt. „Communicative distance in a cross-cultural perspective: legal information materials in institutionalized settings”, RLL: Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives, 18-20.06.2009, University of Bergamo, Włochy.
 51. 2009, referat pt. „EN 15038 translation standard: implications for specialised translator training”, Teaching Translation and Interpreting 2, 24-25.04.2009, Uniwersytet Łódzki.
 52. 2009, referat pt. „A case study: Launch of the Translation Programme”, Panel IV From Philology to Translator Training Programmes”, EMT 2009 conference, Towards a Network of European Master’s in Translation Programmes, 16-17.03.2009, Directorate-General for Translation, European Commission, Bruksela, Belgia.
 53. 2008, referat pt. „Legal translation strategies versus established equivalents: on the role of convention in the field of company law”, Tempus conference on Curriculum, Language and the Law, 18-21.09.2008, University of Zagreb, Dubrovnik, Chorwacja.
 54. 2008, referat pt. „Translation competence and translator competence: Integrating professional realism in legal translator training”, 3rd Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, 5-7.07.2008, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 55. 2008, referat pt. „Cross-Linguistic Communication of Specialised Knowledge in Legal Translation: How Does Meaning Emerge in Translation?”, 2nd International Conference of the 360˚ Conference Series: Encompassing Knowledge, 15-17.05.2008, University of Aarhus, Dania.
 56. 2007, wykład plenarny pt. „Sworn translators and certified translation in Poland”, 2ndConference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, 5-8.12.2007, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań .
 57. 2007, referat pt. „Did you find the leaflet easy to understand? Accessibility of English patient right brochures from a translator’s perspective”, 1st International Conference on Language and Health Care, 24-26.10.2007, Universidad de Alicante, Hiszpania.
 58. 2007, referat pt. „Communicative distance in interaction: verbal and nonverbal expression”, Language, Literature, Culture and Beyond: the First Rzeszów Anglistentag, 23-24.10.2007, Uniwersytet Rzeszowski.
 59. 2007, referat pt. „Legal terminology mining in translation practice: dictionaries, googling or discussion forums?”, English for Specific Purposes: Terminology and Translation Workshop, 13-14.09.2007, P. J. Šafárik University, Koszyce, Słowacja.
 60. 60.     2007, referat pt. „Market-based course design: teaching LSP translation to undergraduate students of English”, Conference on Interpreter and Translator Training and Assessment (NU-CITTA), 9-10.09.2007, University of Newcastle, Wielka Brytania.
 61. 2007, referat pt. „Degrees of impersonality in English and Polish legal language: defocused agents and buried verbs”, International Conference on Cognitive Linguistics. Parasession on Passive, Reflexive, Impersonal and Related Constructions, 12-13.07.2007, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 62. 2007, referat pt. „Polish Language and Foreign Language Policy in Postcommunist Poland: New Educational Challenges”, Change and Resistance, An International Conference on Social Transformations and Education, 15-17.06.2007, Uniwersytet Gdański.
 63. 2007, referat pt. „Asymmetry of legal translation strategies on the example of English and Polish company law terminology”, MuTra: EU-high level scientific conference: Multidimensional Translation – LSP Translation Scenarios, 30.04-4.05.2007, University of Vienna, Austria.
 64. 2007, referat pt. „Changing Communicative Distance in the Polish Political Discourse and its English Translation”, Political Discourse, Media and Translation, 17.04.2007, Aston University, Birmingham, Wielka Brytania.
 65. 2006, referat pt. „Organization and Transfer of Background Knowledge Structures in Legal Translation. A Cognitive Linguistics Analysis”, 1st International Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, 27-29.09.2006, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 66. 2006, referat pt. „Translation of Multilingual EU legislation as a Sub-genre of Legal Translation”, Warsaw International Forum ‘Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe’, 23-25.08.2006, TEPIS, Warszawa.
 67. 2005, referat pt. „Statutory and Contractual Precision-Regulation of Semantic Field Boundaries in the Language of Contracts and Related Translation Problems”, Language and the Law: East meets West, 12-14.09.2005, Uniwersytet Łódzki.
 68. 1999, I Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna „Przekładając nieprzekładalne”, Gdańsk-Elbląg, Uniwersytet Gdański, 24-26.04.1999. Odczyt pt. „Oficjalna odmiana języka a dystans emocjonalny i socjolingwistyczny w powieści Kazuo Ishiguro The Remains of the Day i w przekładzie Jana Rybickiego U schyłku dnia”.

Odczyty na konferencjach krajowych

 1. 2018, Katarzyna Wasilewska, Łucja Biel, referat pt. „Nominalizacja w sprawozdaniach polskich i unijnych”. II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 5-6.4.2018.
 2. 2017, Łucja Biel, wykład plenarny pt. „Europejska wieża Babel, czyli o tłumaczeniach unijnych”. Konferencja Przekładowo, Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych Linguana, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 17.11.2017.
 3. 2017, Łucja Biel, wykład pt. „Tłumaczenie prawa Unii Europejskiej: uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”. Konferencja Translating Europe, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Polskie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, 20.10.2017, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, Warszawa.
 4. 2017, Łucja Biel, wykład plenarny pt. „Tłumaczenie prawa unijnego: wyzwania i perspektywy”. Konferencja Tłumaczenie tekstów prawnych Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy, Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska i Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, 3.7.2017.
 5. 2017, Dariusz Koźbiał, Łucja Biel, referat pt. „Wykładniki modalności w argumentacji Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego RP – analiza korpusowa”. II Kongres języka prawnego i prawniczego. XI Konferencja Lingua Iuris, 27-28.4.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. 2017, Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, Katarzyna Wasilewska, Julita Śmigielska, referat pt. „Analiza gatunkowa eurolektu – Projekt Eurolekt”. Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Sosowanej, 23-24.3.2017, Uniwersytet Warszawski.
 7. 2016, Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, Katarzyna Wasilewska, Julita Śmigielska, referat pt. „Zróżnicowanie gatunkowe eurolektu – analiza zbitek leksykalnych”. Sympozjum pt. „Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015)”, 18.11.2016, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. 2016, Łucja Biel, referat pt. „Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polski język prawny.” PT TEPIS – XXX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego pt. „Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego”, 8-9.10.2016, Warszawa.
 9. 2016, referat pt. „Instytucjonalizacja procesu tłumaczenia i jej wpływ na jakość prawa unijnego”, Kongres języka prawnego i prawniczego, 21-22.04.2016, Uniwersytet Warszawski.
 10. 2016, wystąpienie pt. „Translatoryka korpusowa” w panelu Korpusy – zastosowania praktyczne i badawcze. Konferencja – panel ekspertów pt. „Lingwistyka korpusowa – o języku zerojedynkowo”, 7.4.2016, Uniwersytet Warszawski.
 11. 2015, referat pt. „Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia translatoryki‟, Konferencja Imago Mundi – Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń? 20-21.11.2015, Uniwersytet Warszawski.
 12. 2015, referat pt. „Corpora in legal translation: practical applications‟, Konferencja Jubileuszowa z okazji 25-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”, 10-11.10.2015, PT TEPIS i Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. 2015, referat pt. „Kształcenie tłumaczy prawniczych w Polsce i w Europie‟, Konferencja Jubileuszowa z okazji 25-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”, 10-11.10.2015, PT TEPIS i Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. 2015, referat pt. „Poakcesyjny język prawny —­ jak zmienia się język prawny po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?”, Ogólnopolska konferencja pt. Polski język prawny – nowe wyzwania, 24.4.2015, Uniwersytet Warszawski.
 15. 2015, referat pt. „Angielsko-polski gatunkowy korpus równoległy do badania polskiego eurolektu”, Seminarium naukowe pt. Polskojęzyczne korpusy równoległe, 30.3.2015, Uniwersytet Warszawski.
 16. 2015, Łucja Biel, Anna Jopek-Bosiacka, Karolina Broś, Polityka zagraniczna i integracja europejska w uchwałach Sejmu i Senatu w latach 1974-2014: Swoi – Inni – Obcy, Sesja: Swoi – Inni – Obcy w dyskursie publicznym, 16-17.1.2015, Uniwersytet Warszawski.
 17. 2014, referat pt. „Badanie korpusowe europeizacji polskiego języka prawnego: ciągłość i zmiana”, LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 22-23.09.2014, Kraków.
 18. 2014, referat pt. „Czym różni się unijny język prawny od polskiego języka prawnego – badanie korpusowe eurolektu”, Ogólnopolska konferencja Polski język prawny – perspektywa europejska, 7.05.2014, Uniwersytet Warszawski.
 19. 2014, referat pt. „O dosłowności w przekładzie unijnych aktów prawnych”, Niedosłowność. VIII konferencja Język trzeciego tysiąclecia, 13-14.03.2014, Tertium, Kraków.
 20. 20.     2013, referat pt. „Kierunki badań nad przekładem specjalistycznym: translatoryka korpusowa”, Medius Currens IV: Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie, 15-16.11.2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 21. 2012, udział w panelu pt. Dydaktyka tłumaczenia, Imago Mundi IV. Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka, 23-24.11.2012, Uniwersytet Warszawski.
 22. 2010, referat pt. „Hipoteza uniwersaliów translatorycznych a jakość przekładu prawniczego”, Medius Currens III – Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych”, 9-10.04.2010, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 23. 2007, referat pt. „Tłumaczenie broszur urzędowo-informacyjnych dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii”, Imago Mundi 2007: 50 lat polskiej translatoryki, 23-25.11.2007, Uniwersytet Warszawski.
 24. 2005, referat pt. pt. „Problemy translatoryczne wynikające z różnic w wyrażaniu dystansu psychologicznego i społecznego w języku angielskim i polskim”, Imago Mundi 2005: Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, 25-27.11.2005, Uniwersytet Warszawski.
 25. 1999, Język w komunikacji, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź. 8-10.11.1999. Odczyt pt. „Komunikacja przy pomocy manipulowania dystansem fizycznym”

Popularyzacja

 1. Konferencja Tłumaczy 2015, Warszawa, 29.03.2015. Warsztaty pt. “Tłumaczenie tekstów z zakresu spółek handlowych (PL-EN)”.
 2. XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 6.12.14. Odczyt pt. „Terminologia i frazeologia polskiego, angielskiego i amerykańskiego prawa spółek – walne zgromadzenie”
 3. XXVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 5.10.13. Odczyt pt. „Terminologia w zakresie transformacji spółek: przekształcenie, łączenie się i podział spółek”
 4. XXV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 15.10.11. Odczyt pt. „Trafficking in human beings – anglojęzyczna terminologia dotycząca handlu ludźmi i jej polskie ekwiwalenty”
 5. XXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 25.09.10. Odczyt pt. „Terminologia i frazeologia angielskiej i polskiej umowy o pracę”
 6. XXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 26.09.09. Odczyt pt. „Terminologia polskiego i angielskiego prawa spółek – reprezentacja”
 7. XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 27-28.09.08. Odczyt pt. „Equity capital debt capital: terminologia związana z finansowaniem działalności spółki”.
 8. XXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, 30.09.2007. Odczyt pt. „Terminologia statutu spółki akcyjnej i articles of association company limited by shares”.
 9. XX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Tepis, Warszawa, 29-30.09.2006. Odczyt pt. „Spółki w prawie angielskim i amerykańskim oraz ich polskie odpowiedniki”Agata

biel lucja 2019_Biel_Research_methods 2018_Biel_Language_and_law 2017_biel_quality 2014 Biel lost sm

Zobacz także:

Skip to content